Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem 7,5 hp

Kursen behandlar metoder för indexering, rankning och sökning i stora dokumentmängder, samt metoder för utvärdering av olika sökmodeller.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60198

Rubriker med innehåll från kursplan DD2477 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande och avancerade tekniker för informationssökning, indexering och rankning; indexering av icke-textdata; booleska modeller och vektorrumsmodeller för sökning; utvärderings- och gränssnittsfrågor; internetsökmotorers uppbyggnad.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och använda begrepp inom informationssökning, såsom indexering, rankning, boolesk sökmodell, vektorrumsmodell
 • implementera metoder för indexering, sökning och rankning av ett mycket stort antal dokument med hyperlänkar
 • använda verktyg och programvarubibliotek för  informationssökning
 • kunna utvärdera algoritmer och system för informationssökning

i syfte att kunna

 • arbeta på företag som specialiserar sig på informationssökning
 • göra ett examensarbete inom datalogi med inriktning mot informationssökning
 • vara en viktig länk mellan systemarkitekter, programmerare och interaktionsdesigner i såväl arbetsliv som forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i

 • grundläggande datalogi motsvarande kurs DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/ID1020/ID1021
 • linjär algebra, motsvarande kurs SF1624/SF1684/SF1672.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2417 Språkteknologi.

Kontaktperson

Johan Boye (jboye@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

DD2477 har ersatt och överlappar DD2476 och kan därför inte kombineras med denna kurs.