DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp

Software Engineering Fundamentals

Kursens mål är att göra det möjligt för studenter att bli en framgångsrik deltagare i ett industriellt eller open source mjukvaruprojekt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 se19 för programstuderande

VT20 se20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa versionskontroll i ett programvaruutvecklingsprojekt,
 • systematiskt testa och felsöka program,
 • kombinera olika typer av tekniker för programtestning i ett programvaruutvecklingsprojekt,
 • förstå och använda mönster för design och implementering av programvara,
 • använd kvalitetssäkringstekniker och bedöma deras resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kravhantering.

Versionskontroll, kontinuerlig integration, livscykeln för programvara.

Designmönster, komponenter.

Testning och avlusning.

Programvaruunderhåll, konfigurationshantering, refaktorisering.

Kvalitetssäkring: Uppskattning och mätning av prestanda och kodkomplexitet, skalbarhet.  

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Objektorienterad programmering, algoritmer och datastrukturer motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1346 eller ID1020.

Litteratur

Kursmaterial (kapitel från olika böcker, vetenskapliga artiklar, webbsidor etc.) kommer att tillhandahållas på Canvas.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Cyrille Artho (artho@kth.se)

Examinator

Cyrille Artho <artho@kth.se>

Övrig information

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Kursen är baserad på gruppprojekt. Studenter måste vara på  plats för att delta.

Påbyggnad

DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.