Hoppa till huvudinnehållet

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp

Kursens mål är att göra det möjligt för studenter att bli en framgångsrik deltagare i ett industriellt eller open source mjukvaruprojekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2480 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kravhantering.

Versionskontroll, kontinuerlig integration, livscykeln för programvara.

Designmönster, komponenter.

Testning och avlusning.

Programvaruunderhåll, konfigurationshantering, refaktorisering.

Kvalitetssäkring: Uppskattning och mätning av prestanda och kodkomplexitet, skalbarhet.  

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa versionskontroll i ett programvaruutvecklingsprojekt,
  • systematiskt testa och felsöka program,
  • kombinera olika typer av tekniker för programtestning i ett programvaruutvecklingsprojekt,
  • förstå och använda mönster för design och implementering av programvara,
  • använd kvalitetssäkringstekniker och bedöma deras resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Objektorienterad programmering och grundläggande datalogi motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341 eller DD1346.

Rekommenderade förkunskaper

Objektorienterad programmering, algoritmer och datastrukturer motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1346 eller ID1020.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2480

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2487 Storskalig programvaruutveckling

Kontaktperson

Cyrille Artho (artho@kth.se)

Övrig information

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Kursen är baserad på gruppprojekt. Studenter måste vara på  plats för att delta.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

Övriga föreskrifter

Denna kurs innehåller grupprojekt och laborationer. Kursregistrering efter den officiella registreringsperioden är inte möjligt, eftersom vi behöver skapa grupperna i början av kursen.