Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps 7,5 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2482 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen följer en omvänd undervisningspedagogik och tar upp:

Programvarutestning.

Kontinuerlig integrering.

Kontinuerlig leverans, kontinuerlig distribution, kontinuerlig övervakning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • skriva och driftsätta tester och bedöma testkvalitet
 • använda toppmoderna plattformar för programvaruutveckling
 • konfigurera och distribuera infrastrukturprogramvara, inklusive kontinuerlig integrering, kontinuerlig leverans och kontinuerlig distribution
 • använda samarbetsplattformar för programutveckling
 • designa, distribuera och iscensätta mikrotjänster och behållare

i syfte att

 • ha de kompetenser som krävs av en Devops-ingenjör
 • vara förberedd för livslångt lärande med avseende på teknik som snabbt förändras.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering samt algoritmer och
datastrukturer, 6 hp, motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1346 eller ID1020.

Kunskaper i engelska motsvarande gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder eller motsvarande. DD2459 Programvarutillförlitlighet är rekommenderad men inte nödvändig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektbaserad examination: 4 betygsatta projekt. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Monperrus (monperrus@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex