Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2484 Avancerade områden inom programspråk 7,5 hp

Detta är en avancerad projektkurs som täcker ämnen av aktiv forskning inom det breda området programspråk. Kursmaterialet är baserat på böcker, handledningar och forskningsrapporter inom utvalda områden. Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är intresserade av att göra en masteruppsats inom ett närliggande område, samt doktorander.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 atipl24 programstuderande

Anmälningskod

50518

Rubriker med innehåll från kursplan DD2484 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll kan variera från kursomgång till kursomgång. Exempel på ämnen inkluderar, men är inte begränsade till: jämlöpande programmering, probabilistisk programmering, differentierbar programmering, kunskapsbaserad programmering, domänspecifik språkteknik, programspråk för säkerhet, underordnade typer, typ- och effektsystem och programanalys. Under kursen kommer studenterna att bekanta sig med flera avancerade ämnen och sedan få möjlighet att specialisera sig inom specifika ämnen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • presentera det väsentliga innehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens område
  • diskutera avancerade begrepp inom kursens område
  • skapa lösningsförslag för problem inom kursens område
  • utföra praktiskt arbete för att ta fram tekniska lösningar för problem inom kursens område

i syfte att

  • få insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom programspråksområdet
  • bli förberedd för eget forsknings- och utvecklingsarbete inom programspråksområdet, till exempel inom ett examensarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i principer för programspråk, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD2481.

Kunskaper i programutvecklingsteknikens grunder, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD2480. Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • ÖVN1 - Muntliga och skriftliga uppgifter samt projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Haller (phaller@kth.se)