Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2485 Programmerbart samhälle 7,5 hp

Kursen kommer att förbereda dig för att bli en aktiv medlem i det framtida programmerbara samhälle som håller på att förverkligas. Detta kommer att göra det möjligt för Sverige och Stockholms programvaruindustri att ligga i framkant av digital transformation genom teknik för distribuerade data. Kursens pedagogik följer metoden omvänd undervisning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 prosoc23 programstuderande

Anmälningskod

50276

Rubriker med innehåll från kursplan DD2485 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • teknik för distribuerade data (distributed ledger technology), speciellt blockkedjor
 • programmering med smarta kontrakt
 • programvaruutveckling för det programmerbara samhället
 • aktuell forskning om teknik för distribuerade data och smarta kontrakt

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formge, utveckla och driva blockkedjeprotokoll och noder
 • använda moderna programspråk för smarta kontrakt
 • använda och förbättra programvaruteknik för smarta kontrakt (testning, utplacering, kontinuerlig integration/leverans)
 • förklara teknik för distribuerade data (DLT) och smarta kontrakt i olika tillämpningsdomäner (decentraliserad ekonomi, redovisning, juridik, styrning med distribuerade autonoma organisationer, digital konst)

i syfte att

 • få de nödvändiga färdigheterna hos en blockkedjeingenjör, smartkontraktsingenjör, web3-ingenjör eller digital konstnär
 • kunna utöva livslångt lärande inom snabbt föränderlig teknik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i programutvecklingsteknik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD2480.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Muntliga och skriftliga övningar, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektbaserad examination med flera betygsatta projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Monperrus (monperrus@kth.se)