DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp

IP Routing in Internet and Other Complex Networks

En avancerad kurs i datalogi som behandlar routning mellan autonoma system på Internet. En central del i kursen är samverkan mellan lokala och globala nät och de problem som då kan uppstå som exempelvis övergången från intern routning till principbaserad routning.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Stigvektorprotokoll, BGP4, EBGP, IBGP, BGP-attribut, konfederationer, routereflektorer, communities, ruttannonseringsfiltrering, utökningar av BGP4 standarden. Interdomän multicast. Trafikstyrning.

Laborationer: Intern och extern BGP, L2 och L3-VPN, lastbalansering, communities, etc.

Lärandemål *

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • allmänt redogöra för hur det globala Internet fungerar från ett routnings-perspektiv
 • i detalj redogöra för hur Internets olika del-system (autonoma system - AS) utbyter information mellan varandra och hur trafiken styrs mellan AS med hjälp av policies. Dessutom att genom aktivt laborerande kunna konfigurera sådana nät
 • i detalj redogöra för hur stigvektorprotokoll fungerar
 • redogöra för hur inter-domän-routningsprotokollet BGP fungerar och i detalj förklara hur BGP prioriterar vägval
 • förklara hur intra-domän- och inter-domän-routning interagerar, och kunna förklara hur redistribuering och aggregering sker
 • praktiskt konfigurera routrar med inter-domän-routningsprotokoll, inklusive BGP
 • praktiskt konfigurera routrar med ett inter-domän-routningsprotokoll samverkande med ett intra-domän-routningsprotokoll
 • beskriva och praktiskt konfigurera multicast routning mellan AS, till exempel genom att använda MBGP, BGMP, MSDP och PIM-SM
 • redogöra för hur tunnlings och reservationstekniker (t ex MPLS/RSVP) kan användas för detaljerad trafik-styrning av transittrafik
 • beskriva hur tillägg och utökningar i intra-domän-protokollet BGP fungerar med avseende på att komma tillrätta med resursbegränsningar både i Internet som helhet och i intra-domän-protokollet, inklusive routereflektorer, konfederationer och aggregering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

2D1490/DD2490 IP-routning inom enkla datornät.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mårten Björkman

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2491

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mårten Björkman, e-post: celle@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ges för sista gången läsåret 11/12