Hoppa till huvudinnehållet

DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp

Fortsättningskurs i datalogi som ger översikt över ämnet nätverkssäkerhet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2495 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar teknisk nätverkssäkerhet. Olika aspekter som tas upp är autenticeringsproblem, emailsäkerhet, IP-säkerhet, Web-säkerhet, brandväggar, olika typer av attacker, hur man skyddar routrar och infrastrukturer. Kunskaperna är användbara vid utveckling och utvärdering av ett nätverks säkerhet mot obehörig åtkomst och störning.

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper om hur man kan säkra ett datanätverk. Både hot och motåtgärder kommer att behandlas. Kursen är en fortsättning på kursen i datasäkerhet och syftar till att ge kunskap om centrala säkerhetsmekanismer både på nätverksnivå och applikationsnivå.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • kunna använda den etablerade terminologin och kunna redogöra för tekniska och praktiska problem inom området,
  • känna till de vanligaste typerna av attacker mot nätverk och kunna vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot dem,
  • förstå grundstrukturen i säkerhetsprotokoll och kunna arbeta med olika modifikationer av dem,
  • ha förmåga att analysera och utvärdera nätverk med avseende på säkerhet,
  • vara redo att delta i utvecklings- och utredningsarbete med nätverkssäkerhetsproblematik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DD2395 Datasäkerhet och en av kurserna DD2392/DD2393/IK2218 Internets protokoll och prinicper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp)
Laborationer (LAB1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2495

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2449 Kryptografins grunder.

Kontaktperson

Johan Karlander, e-post: karlan@kth.se

Övrig information

Den här kursen har överlappande innehåll med kursen IV1001, så bägge kurserna får inte räknas med i examen.