Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2552 Seminariekurs i teoretisk datalogi, programspråk och formella metoder 7,5 hp

Detta är en avancerad kurs i programspråk och formella metoder inom teoretisk datalogi med varierande innehåll. Kursen ges vartannat år (omväxlande med DD2452 Formella metoder och DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet). Den allmänna idén är att täcka ett område med aktiv forskning inom teoretisk datalogi. Seminarierna baseras ofta på forskning eller översiktsartiklar inom detta område och/eller på föreläsningsanteckningar från andra avancerade kurser, eftersom materialet kan vara så nytt att det inte finns några bra läroböcker.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2552 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll varierar från kursomgång till kursomgång. Exempel på ämnen är statistiska metoder för programverifiering och teori för parallella och distribuerade system .

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • diskutera avancerade begrepp inom kursens område
  • aktivt attackera problem inom kursens område, både genom eget arbete och genom sökning av relevant information
  • tillgodogöra sig och presentera det väsentliga innehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens område.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i

  • diskret matematik motsvarande SF1688
  • programmering motsvarande DD1337
  • algoritmer och datastrukturer motsvarande DD1338.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är öppen för alla, men huvudmålgruppen är avancerade masterstudenter och doktorander i datalogi.

Även om de formella behörighetskraven är ganska begränsade kommer kursdeltagarna att behöva matematisk mognad och en vilja att lära sig nya saker. Notera att detta är en krävande kurs. (Men förhoppningsvis just därför ännu roligare!)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karl Palmskog (palmskog@kth.se)

Övrig information

Kursen ges normalt vartannat år (udda år) i period 1. Undervisningsspråket är engelska.