DH1602 Kommunikation 6,0 hp

Communication

Kursen syftar huvudsakligen till att ge praktisk övning i design, konstruktion och konkret utformning av tekniska och vetenskapliga gestaltningsformer samt laborativa moment i muntlig framställning. Kursen är orienterad mot den tekniska och vetenskapliga gestaltningen men ger även en teoretisk introduktion till det tvärvetenskapliga området medie- och kommunikationsvetenskap.  

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett mångdisciplinärt ämne som innefattar tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga frågor kring mediers roll i samhället samt problemorienterade analyser av budskap i bild, skrift och ljud.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I kursen varvas föreläsningar och praktiska övningar (de sistnämnda sker i mindre grupper).  Praktiskt innehåll:  

 • tekniskt och vetenskapligt skrivande med problemformulering, litteratursökning, design, diskussioner, referenser och layout, m.m.
 • retorik
 • argumentationsanalys
 • källkritik
 • målgruppsanalys
 • individuell handledning på gestaltningsformer
 • muntlig presentation i grupp samt enskilt
 • medieanalys.

 Teoretiskt innehåll:  

 • vetenskapsteori
 • tekniskt-vetenskapligt skrivande
 • kommunikation och samtal
 • berättarteknikens former och uttryck
 • meningsskapande.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • tillämpa generella regler för muntlig framställning
 • använda skriftlig gestaltning som en dokumentations- och problemlösningsprocess
 • förstå grunderna för den tekniska rapportens och den vetenskapliga textens design, konstruktion och gestaltning
 • konstruera en vetenskaplig text med särskilt beaktande av mottagaranpassning
 • tillämpa de grundläggande insikterna i det tekniskt-vetenskapliga skrivandet i en egen uppsats
 • identifiera och beskriva några olika genrer för mänsklig kommunikation
 • analysera kommunikationssituationer med utgångspunkt från grundläggande kommunikationsteorier och -metoder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1; 1,5 hp).
Författande av kortare vetenskaplig uppsats samt deltagande i föreläsningar och övningar om minst 80% (UPP1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Leif Dahlberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH1602

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DH1601 Kommunikation och media.

Kontaktperson

Jonas Moll, e-post: jomol@csc.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DH1600 eller DH1608.