DH1608 Kommunikation och information 5,0 hp

Communication and Information

Kursen ger en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap som ett tvärvetenskapligt fält.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kunskapssyner och kommunikation. Medierna i den moderna kulturen.

Kommunikation och kognition. Former för och analys av kommunikation.

Språk, tal och diskurs. Berättelser och retorik. Visuell kultur och kommunikation. Representation, realism och ideologi. Publik och reception.

Institutioner och produktioner för kommunikation. Kommunikationshistoria.

Mediepraktiker. Identitet och digitala uttryck.

Lärandemål *

Kursens mål är att ge

 • grundläggande insikter i olika former och genrer för mänsklig kommunikation,
 • introduktion till studiet av kommunikation och medier samt teorier inom detta tvärvetenskapliga område,
 • träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet,

för att den studerande ska

 • kunna analysera och hantera kommunikationssituationer i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet,
 • effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde som ligger närmare skapandet och gestaltandet av informationen,
 • bli bättre på att förmedla budskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1571/DM1571 Introduktion till medieteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 2 veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Seminarier (SEM1; 1 hp), Hemuppgift (ÖVN1; 2 hp), Tentamen (TEN1; 2 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kerstin Severinsson Eklundh

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Möjligheter till påbyggnad ges inom ramen för Medieteknikprogrammet.

Kontaktperson

Per-Anders Forstorp, e-post: forstorp@csc.kth.se, tel: 790 6680