DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp

Human-Computer Interaction, Introductory Course

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga metoder och teorier samt hur de relaterar till användning och design av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion

Lärandemål *

I den här kursen kommer du att tränas i att angripa realistiska och därmed delvis ofullständigt formulerade designproblem som involverar både människor och teknik.

Efter den här kursen kommer du att praktiskt kunna:

●      tillämpa etablerade metoder för att

  • utifrån en given designuppgift undersöka vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation
  • formulera realistiska krav för en given designuppgift, genom undersökning av nuvarande situation (användarstudier, studier av existerande teknik, teorier inom MDI)
  • utforma och bedöma alternativa lösningar, samt i grupp resonera kring dess kvaliteter och begränsningar, baserat på litteratur, användarstudier, och erfarenhet av annan existerande teknik
  • gestalta tänkt design med hjälp av olika verktyg och material, från skisser på papper till digitala interaktiva prototyper
  • utvärdera egen och andras design, med och utan användare, i syfte att stödja välgrundade designbeslut inom MDI

●      som en del i en iterativ designprocess göra reflektioner grundade i relevanta teorier och metoder inom MDI

●      kommunicera och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter

●      relatera teorier och metoder inom MDI till andra principer för systemutveckling

●      relatera teorier och metoder inom MDI till ekonomiska faktorer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kursen Introduktion till datalogi, DD1341 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se http://www.kth.se/csc/student/hederskodex

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Patric Dahlqvist

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH1620

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Patric Dahlqvist (patricd@kth.se)

Övrig information

Du kan bara räkna denna kurs eller DH2620 med samma namn i din examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex