DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp

Human-Computer Interaction, Introductory Course

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittsutformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 mdid18 för programstuderande

VT20 mdid20 för programstuderande

Lärandemål

I den här kursen kommer du att tränas i att angripa realistiska och därmed delvis ofullständigt formulerade designproblem som involverar både människor och teknik.

Efter den här kursen kommer du att praktiskt kunna:

●      tillämpa etablerade metoder för att

 • utifrån en given designuppgift undersöka vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation
 • formulera realistiska krav för en given designuppgift, genom undersökning av nuvarande situation (användarstudier, studier av existerande teknik, teorier inom MDI)
 • utforma och bedöma alternativa lösningar, samt i grupp resonera kring dess kvaliteter och begränsningar, baserat på litteratur, användarstudier, och erfarenhet av annan existerande teknik
 • gestalta tänkt design med hjälp av olika verktyg och material, från skisser på papper till digitala interaktiva prototyper
 • utvärdera egen och andras design, med och utan användare, i syfte att stödja välgrundade designbeslut inom MDI

●      som en del i en iterativ designprocess göra reflektioner grundade i relevanta teorier och metoder inom MDI

●      kommunicera och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter

●      relatera teorier och metoder inom MDI till andra principer för systemutveckling

●      relatera teorier och metoder inom MDI till ekonomiska faktorer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga metoder och teorier samt hur de relaterar till användning och design av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kursen Introduktion till datalogi, DD1341 eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se http://www.kth.se/csc/student/hederskodex

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti jarmola@kth.se

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

Övrig information

Du kan bara räkna denna kurs eller DH2620 med samma namn i din examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.