DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp

Advanced, Individual Course in Human-Computer Interaction

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 indmdi19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion (MDI) kunna lösa en design-, utvecklings, utvärderings- eller utredningsuppgift i MDI med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

- Självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en sådan uppgift inom MDI-området.

- Inhämta och värdera information som är relevant vid uppgiftens genomförande, framför allt tidigare forskning på området.

- Välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar.

- Skriva en läsbar rapport på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll.

- Visa ökade kunskaper och färdigheter i ett problemområde inom MDI.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom människa-datorinteraktion kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DH2620 Människa – datorinteraktion, inledande kurs
En fördjupningskurs i MDI t.ex DH2408 Utvärderingsmetoder i MDI, DH2626 Interaktionsdesign 1.

Litteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Henrik Artman (artman@kth.se)

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>

Övrig information

Ingen undervisning.
Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret.

Påbyggnad

Diskuteras med ansvarig för kompetensinriktningen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.