DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 hp

Theory and Methodology of Science in Human-Computer Interaction

Kursen avser att ge en bred introduktion till vetenskapsteori ur ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv med koppling till MDI. Design av studier, datainsamlingstekniker samt analys av data introduceras och kopplas även till etik och etiska problem.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Vetenskapsteori; induktivt-deduktivt förhållningssätt; metoder, teoretiska perspektiv och tekniker inom MDI, samt forskningsetiska aspekter på dessa; olika synsätt på användare samt relation mellan forskning, teknikutveckling och design.

Lärandemål *

Efter avslutat kurs ska studenterna kunna:

 • beskriva olika vetenskapstraditioner och identifiera delområden inom MDI som representerar dessa,
 • bedöma forskningsartiklar inom MDI med avseende på metod, teori och forskningsetik,
 • resonera kring hur studier genomförs på ett vetenskapligt och etiskt korrekt sätt,
 • planera kvantitativa och kvalitativa studier,
 • utföra kvantitativ och kvalitativ analys,
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker, metoder, analyser, och teoretiska perspektiv
 • bedöma och granska vetenskapligheten i sitt eget och andras arbeten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till Masterprogrammet i MDI

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • ANN1 - Annan uppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ANN2 - Annan uppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • HEM2 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Hedman

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2610

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Hedman, e-post: ahedman@kth.se, telefon: 790 9708