DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp

Human-Computer Interaction, Advanced Course with Prototyping

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En fortsättningskurs som fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper inom människa-datorinteraktion med fokus på metoder, prototypning, designprinciper och användbarhetsdesign. Enskilt kan studenten inom ramen för kursen ytterligare fördjupa sig inom ett särskilt användningsområde eller en särskild teori inom människa-datorinteraktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

I kursen ska studenten visa att hon kan:

 • analysera praktik (behov och möjligheter)
 • välja bland olika metoder för användarcentrerad design
 • arbeta med och utveckla prototyper som passar olika faser i designprocessen
 • välja bland olika tekniker för att skapa prototyper med olika precision (lo-fi eller hi-fi) och förstå deras respektive för- och nackdelar
 • reflektera över prototyper med hjälp av relevanta begrepp
 • ta fram lösningsförslag på given situation
 • motivera och kritisera designbeslut
 • integrera, jämföra och relatera; teori och praktik
 • fatta beslut baserat på relevanta motiveringar
 • agera självdrivet (“kapten”), teoretisera, generalisera samt gå bortom etablerade principer och teorier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen bygger på ett omfattande projekt där studenterna tillämpar teorier och metoder för användarcentrerad design. Denna uppgift förutsätter att studenterna huvudsakligen arbetar självständigt och i grupp parallellt med schemalagd undervisning. Tre individuella uppgifter ska också utföras under kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Litteratur

Preece, Sharp, Rogers. 2007. Interaction Design.

Löwgren, J. & Stolterman, E. 2004. Design av informationsteknik - materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar i kursbunt.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Projektuppgift (PRO1; 3 hp).

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Anders Hedman, e-post: ahedman@kth.se, telefon: 790 9708

Examinator

Anders Hedman <ahedman@kth.se>

Påbyggnad

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, DH2655 Kooperativ IT-design, DH2416 Datorstöd för samarbete, DD2418 Språkteknologi, IC1004 Kognitionspsykologi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.