Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hpAdministrera Om kursen

En fortsättningskurs som fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper inom människa-datorinteraktion med fokus på metoder, prototypning, designprinciper och användbarhetsdesign. Enskilt kan studenten inom ramen för kursen ytterligare fördjupa sig inom ett särskilt användningsområde eller en särskild teori inom människa-datorinteraktion.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2622 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen bygger på ett omfattande projekt där studenterna tillämpar teorier och metoder för användarcentrerad design. Denna uppgift förutsätter att studenterna huvudsakligen arbetar självständigt och i grupp parallellt med schemalagd undervisning. Tre individuella uppgifter ska också utföras under kursen.

Lärandemål

I kursen ska studenten visa att hon kan:

 • analysera praktik (behov och möjligheter)
 • välja bland olika metoder för användarcentrerad design
 • arbeta med och utveckla prototyper som passar olika faser i designprocessen
 • välja bland olika tekniker för att skapa prototyper med olika precision (lo-fi eller hi-fi) och förstå deras respektive för- och nackdelar
 • reflektera över prototyper med hjälp av relevanta begrepp
 • ta fram lösningsförslag på given situation
 • motivera och kritisera designbeslut
 • integrera, jämföra och relatera; teori och praktik
 • fatta beslut baserat på relevanta motiveringar
 • agera självdrivet (“kapten”), teoretisera, generalisera samt gå bortom etablerade principer och teorier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preece, Sharp, Rogers. 2007. Interaction Design.

Löwgren, J. & Stolterman, E. 2004. Design av informationsteknik - materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar i kursbunt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Projektuppgift (PRO1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Hedman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2622

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, DH2655 Kooperativ IT-design, DH2416 Datorstöd för samarbete, DD2418 Språkteknologi, IC1004 Kognitionspsykologi.

Kontaktperson

Anders Hedman, e-post: ahedman@kth.se, telefon: 790 9708