DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 hp

IT-design for the Disabled

Kursen behandlar design av IT-stöd där fokus ligger på tillgänglighet för människor med olika typer av kognitiva funktionshinder. Kursen ger en översikt över olika typer av kognitiva funktionshinder och principer för utformning av IT-stöd som är tillgängliga för funktionshindrade.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet är att du efter fullföljd kurs ska kunna:

 • beskriva olika typer av funktionshinder och vilka konsekvenser dessa får vid IT-användning
 • beskriva vilka sociala konsekvenser olika typer av funktionshinder ger
 • kritiskt granska och reflektera över tillgängligheten hos olika tekniska system och identifiera potentiella tillgänglighetsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kognitiva och fysiska funktionshinder, de speciella behov dessa ställer på tekniken och arbetsmetoder, befintliga hjälpmedel som används idag och de krav dessa ställer, praktisk erfarenhet av att utforma produkter för personer med olika typer av funktionshinder, aktuell forskning, metoder för systemutveckling, sociala konsekvenser av funktionshinder.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Minst 3 års högskolestudier.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Ann Lantz

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Övrig information

Ges om det blir minst 15 deltagare.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.