Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DH2643 Avancerad interaktionsprogrammering 7,5 hp

Kursen bygger vidare på DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben och fördjupar kunskaperna inom programmering av användargränssnitt. Utöver detta går kursen in på programmering av de underliggande systemen med ett bibehållet fokus på användbarhet och användarupplevelse. Kursen introducerar även alternativ till Model-View-Controller-arkitekturer presenterade i DH2642.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 adviprog programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program från årskurs 3, samt för studenter antagna på ett masterprogram, under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 20

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 adviprog programstuderande

Anmälningskod

50152

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 adviprog programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DH2643 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För att skapa full-stack web applikationer med hög användbarhet ger kursen en överblick av design principer och metoder för interaktionsprogrammering av klient-serverlösningar.  Vi undersöker hur framgångsrika plattformar och ramverk är designade och baserat på det nås en bättre förståelse av hur man ska programmera för respektive ramverk. Klientsidestekniker som vi berör är avancerad ReactJS: reducerare, react-redux, container och presentations komoponenter, komplexa komponenter osv. Optimal användning av fjärrdata ska examineras och jamföras på React, Angular, Vue.
På serversidan tittar vi på design och använding av t.ex. nodeJS, Firebase, Heroku, Docker. Mellan server och klient tittar vi på kommunikationstekniker: avancerad HTTPS, AJAX, JSON, websocket, och web services.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • välja lämpliga tekniska plattformar eller JavaScript-ramverk för att skapa användbara distribuerade interaktiva webbtillämpningar (t.ex. klient-server) eller tillämpningar skrivna för olika operativsystem
  • strukturera interaktiva system enligt vedertagna arkitekturer och designmönster
  • bedöma och förbättra användbarheten hos existerande interaktiva tillämpningar

i syfte att kunna planera och implementera användbara interaktiva applikationer med både klient- och serversidor.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben eller ID1354 Applikationer för internet, grundkurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.