Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDH2660 Haptik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Haptisk återkoppling (via känselsinnet) tar man för given i det verkliga livet men det är ännu så länge ovanlig vid interaktionen med datorer. Tar vi i ett objekt med de nya typer av haptiska pekdon som finns kan man känna ett grafiskt objekts materialegenskaper, om det är hårt eller mjukt och vilken textur det har. Lyfter man objektet känner man om det är tungt eller lätt. Även egenskaper som viskositet, magnetism, dragkrafter m.m. kan förmedlas. Haptisk återkoppling från datorn innebär alltså att man kan ”känna” datorgenererade objekt på liknande sätt som i verkligheten vilket gör det lättare att manipulera dem. I kursen presenteras teoretiska ramverk för haptisk perception och kognition d.v.s hur känselsinnet fungerar. Metoder för design och utvärdering av olika typer av haptiska gränssnitt och andra nya interaktionssätt presenteras samt relevanta tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m. Nyskapande utvärderingsmetoder för denna typ av gränssnitt diskuteras samt konsekvenser för MDI-området. Laborationer med olika pekdon och enkla programmeringsmiljöer ger studenterna möjlighet att designa egna haptiska gränssnitt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2660 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för design, utveckling och utvärdering av haptiska och taktila interaktionsgränssnitt inom olika tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m.

Senaste forskningen om hur perceptionen via känselsinnet fungerar presenteras samt hur vår hjärna bearbetar dessa sinnesintryck kognitivt. Hur kan vi använda en större del av vår kognitiva förmåga vid interaktion med datorgränssnitt om också känselsinnet kan användas.

Riktlinjer för hur haptiska gränssnitt bör utformas behandlas i kursen och studenterna tränar på att tillämpa dessa i projektet de utför samt under laborationerna då studenterna programmerar enkla haptiska applikationer. I projektet används MDI-metoder på nya sätt för att designa samt utvärdera haptiska gränssnitt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för hur känselsinnet fungerar både vad gäller perception och kognition
 • förklara hur haptisk återkoppling kan ge ett mervärde inom olika tillämpningsområden
 • använda de specifika riktlinjer som bör följas vid design av haptiska gränssnitt
 • programmera enkla haptiska applikationer
 • använda MDI-metoder för att utvärdera haptiska gränssnitt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap i människa-datorinteraktion från kursen Människa-datorinteraktion, inledande kurs, DH2620 eller annan likvärdig kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området haptik som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer 1-2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2660

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs, e-post: evalotta@kth.se, tel: 790 6626