DH2660 Haptik 6,0 hp

Haptics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Haptisk återkoppling (via känselsinnet) tar man för given i det verkliga livet men det är ännu så länge ovanlig vid interaktionen med datorer. Tar vi i ett objekt med de nya typer av haptiska pekdon som finns kan man känna ett grafiskt objekts materialegenskaper, om det är hårt eller mjukt och vilken textur det har. Lyfter man objektet känner man om det är tungt eller lätt. Även egenskaper som viskositet, magnetism, dragkrafter m.m. kan förmedlas. Haptisk återkoppling från datorn innebär alltså att man kan ”känna” datorgenererade objekt på liknande sätt som i verkligheten vilket gör det lättare att manipulera dem. I kursen presenteras teoretiska ramverk för haptisk perception och kognition d.v.s hur känselsinnet fungerar. Metoder för design och utvärdering av olika typer av haptiska gränssnitt och andra nya interaktionssätt presenteras samt relevanta tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m. Nyskapande utvärderingsmetoder för denna typ av gränssnitt diskuteras samt konsekvenser för MDI-området. Laborationer med olika pekdon och enkla programmeringsmiljöer ger studenterna möjlighet att designa egna haptiska gränssnitt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för hur känselsinnet fungerar både vad gäller perception och kognition
 • förklara hur haptisk återkoppling kan ge ett mervärde inom olika tillämpningsområden
 • använda de specifika riktlinjer som bör följas vid design av haptiska gränssnitt
 • programmera enkla haptiska applikationer
 • använda MDI-metoder för att utvärdera haptiska gränssnitt.

Kursens huvudsakliga innehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för design, utveckling och utvärdering av haptiska och taktila interaktionsgränssnitt inom olika tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m.

Senaste forskningen om hur perceptionen via känselsinnet fungerar presenteras samt hur vår hjärna bearbetar dessa sinnesintryck kognitivt. Hur kan vi använda en större del av vår kognitiva förmåga vid interaktion med datorgränssnitt om också känselsinnet kan användas.

Riktlinjer för hur haptiska gränssnitt bör utformas behandlas i kursen och studenterna tränar på att tillämpa dessa i projektet de utför samt under laborationerna då studenterna programmerar enkla haptiska applikationer. I projektet används MDI-metoder på nya sätt för att designa samt utvärdera haptiska gränssnitt.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap i människa-datorinteraktion från kursen Människa-datorinteraktion, inledande kurs, DH2620 eller annan likvärdig kurs.

Litteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området haptik som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer 1-2, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs, e-post: evalotta@kth.se, tel: 790 6626

Examinator

Eva-Lotta Sallnäs Pysander <evalotta@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.