DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 hp

Interactive Media Technology

En avancerad kurs om informationsstrukturering, flerkanalspublicering och interaktiva webbaserade informationssystem som använder XML, en generell rekommendation för hur data kan struktureras.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen går ingående igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, med fokus på publicering och parallellpublicering för användning i interaktiva informationssystem. Den viktigaste delen av kursen är transformationer mellan olika XML-vokabulärer med XSLT. Andra områden som behandlas är ”constraints” med DTD, sökning i XML-strukturer med XPath, metadata, SVG, SMIL, RSS och Podcasts.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den som vill ha högre betyg. De flesta föreläsningar finns även tillgängliga som förinspelat material tillgängligt via enhanced podcasts och 3gp-videofiler anpassade för mobiltelefoner och iPods.

Den andra halvan av kursen består av en projektuppgift vilken går ut på att implementera ett XML-baserat interaktivt webbinformationssystem. Både laborationerna och projektet kräver arbete utanför de schemalagda tillfällena, i synnerhet för den som aspirerar på högre betyg.

Interaktionsbegreppet behandlas endast inom ramen för webbaserade system.

Kursen är laborations- och programmeringsintensiv.

Lärandemål *

Studenterna ska kunna

 • Utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som använder W3Cs principer för Device Independence.
 • Analysera och modellera innehålls-, navigations- och interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera detta i XML-termer och databastermer.
 • Praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering.
 • Redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslt-transformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade vokabulärer inom medieteknik.
 • Redogöra för skillnader mellan att modellera information i en relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur.
 • Formulera, planera och genomföra en större egendefinierad webbprogrammeringsuppgift.
 • Finna lösningar på programmeringsproblem på internet.
 • Utveckla och använda enhanced podcasts i utbildnings- och andra sammanhang.

För att de ska

 • Ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • Ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Kunna söka och värdera kunskap
 • Kunna följa kunskapsutvecklingen inom XML
 • Förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av XML-teknik i produktion och utvecklingsarbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

För att läsa kursen bör du kunna:
koda html för hand,
redogöra för MIME-typer och dess användning i webbsammanhang,
redogöra för hur variabler överförs mellan formulär och webbscript med http GET och POST,
Skriva enklare dynamiska sidor med något programmeringsspråk, helst PHP.
modellera enklare databaser,
använda SQL för att ställa frågor mot en databas.
Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa kursen 2D2051/DM1051, Databasteknik och datorkommunikation eller motsvarande ( t ex 2D1343, 2D1344/DD1344 eller 2D1345).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Preliminärt E. Rusty: XML in a nutshell, O’Reilly.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Laborationsuppgifter och projekt (PRO1; 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Nils Enlund

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Björn Hedin, tel: 790 6990, e-post: bjornh@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är främst avsedd för högskoleingenjörs-studerande.

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst DM2517/2D1517.