DM2517 XML för publicering 7,5 hp

XML for Publishing

En avancerad kurs om informationsstrukturering och flerkanalspublicering med XML, som är en generell rekommendation för hur data kan struktureras.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 xmlpub19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50429

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Björn Hedin <bjornh@kth.se>

 • Lärare

  Björn Hedin <bjornh@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenterna ska kunna

 • utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som använder W3Cs principer för Device Independence
 • analysera och modellera innehålls-, navigations- och interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera detta i XML-termer och databastermer
 • praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering
 • redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslt-transformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade vokabulärer inom medieteknik
 • redogöra för skillnader mellan att modellera information i en relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur
 • formulera, planera och genomföra en större egendefinierad webbprogrammeringsuppgift
 • finna lösningar på programmeringsproblem på Internet

för att de ska

 • ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • kunna söka och värdera kunskap
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom XML
 • förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av XML-teknik i produktion och utvecklingsarbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen går ingående igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, med fokus på publicering och parallellpublicering. Den viktigaste delen av kursen är transformationer mellan olika XML-vokabulärer med XSLT. Andra områden som behandlas är ”constraints” med DTD och XML Schema, sökning i XML-strukturer med XPath, layout med CSS och XSL Formatting Objects, HTML5, SVG, mobilanpassad webb, micro formats, xml-baserade dokumentformat som epub och docx, metadata, RDF samt RSS.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den som vill ha högre betyg. . De flesta föreläsningar finns även tillgängliga som förinspelat material tillgängligt via enhanced podcasts och slidecasts. Den andra halvan av kursen är ett programmeringsprojekt där ett XML-baserat interaktivt system byggs. Både laborationerna och projektet kräver självständigt arbeta utöver schemalagd tid, särskild för studenter som vill ha högre betyg.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Koda html för hand.
Grundläggande programmeringskurs
Skriva enklare dynamiska sidor med något programmeringsspråk, helst PHP.
Modellera enklare databaser.
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas.

Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa DD1310, DD1314, DD1320 samt DD1334.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Preliminärt E. Rusty: XML in a nutshell, O’Reilly.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter och projekt (LAB1; 7,5 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Björn Hedin, tel: 790 6990, e-post: bjornh@kth.se

Examinator

Björn Hedin <bjornh@kth.se>

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst 2D2033/DM2033.

Påbyggnad

DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier och DD2390 Internetprogrammering.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.