Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En avancerad kurs om informationsstrukturering och flerkanalspublicering med XML, som är en generell rekommendation för hur data kan struktureras.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DM2517 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen går ingående igenom XML och ett antal XML-relaterade tekniker, med fokus på publicering och parallellpublicering. Den viktigaste delen av kursen är transformationer mellan olika XML-vokabulärer med XSLT. Andra områden som behandlas är ”constraints” med DTD och XML Schema, sökning i XML-strukturer med XPath, layout med CSS och XSL Formatting Objects, HTML5, SVG, mobilanpassad webb, micro formats, xml-baserade dokumentformat som epub och docx, metadata, RDF samt RSS.

Halva kursen består av föreläsningar och laborationer inom ovanstående områden. Vissa områden är utvidgningar och läses in på egen hand för den som vill ha högre betyg. . De flesta föreläsningar finns även tillgängliga som förinspelat material tillgängligt via enhanced podcasts och slidecasts. Den andra halvan av kursen är ett programmeringsprojekt där ett XML-baserat interaktivt system byggs. Både laborationerna och projektet kräver självständigt arbeta utöver schemalagd tid, särskild för studenter som vill ha högre betyg.

Lärandemål

Studenterna ska kunna

 • utveckla XML-baserade interaktiva webbinformationssystem som använder W3Cs principer för Device Independence
 • analysera och modellera innehålls-, navigations- och interaktionsmodellen för ett informationssystem och implementera detta i XML-termer och databastermer
 • praktiskt använda relationsdatabaser för webbprogrammering
 • redogöra för och tillämpa XML-begreppen valid, well formed, xslt-transformationer, dtd samt några exempel på XML-baserade vokabulärer inom medieteknik
 • redogöra för skillnader mellan att modellera information i en relationsdatabas och att modellera information i en XML-struktur
 • formulera, planera och genomföra en större egendefinierad webbprogrammeringsuppgift
 • finna lösningar på programmeringsproblem på Internet

för att de ska

 • ha förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • ha förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • kunna söka och värdera kunskap
 • kunna följa kunskapsutvecklingen inom XML
 • förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av XML-teknik i produktion och utvecklingsarbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Koda html för hand.
Grundläggande programmeringskurs
Skriva enklare dynamiska sidor med något programmeringsspråk, helst PHP.
Modellera enklare databaser.
Använda SQL för att ställa frågor mot en databas.

Dessa kunskaper kan införskaffas exempelvis genom att läsa DD1310, DD1314, DD1320 samt DD1334.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Preliminärt E. Rusty: XML in a nutshell, O’Reilly.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter och projekt (LAB1; 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Hedin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2517

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier och DD2390 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Björn Hedin, tel: 790 6990, e-post: bjornh@kth.se

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten även har läst 2D2033/DM2033.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex