DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 9,0 hp

Research Methods in Interactive Media Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en bred introduktion av kunskapsproduktion, teori och metod inom området interaktiv medieteknik. Utifrån en övergripande vetenskapsteoretisk introduktion ger kursen fördjupning inom  ingenjörs-­, human-­ och designvetenskapliga ansatser med fokus på centrala teorier och metoder. Design av studier, datainsamlingstekniker samt analys av data introduceras och kopplas även till samhälleliga  och etiska frågeställningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • tillämpa grundläggande forskningsmetodik inom empirisk vetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap
 • utforma forskningsprojekt med konsekvent användning av teori och metod för att kunna besvara en specifik fråga och/eller skapa en design utifrån specifika förutsättningar
 • diskutera relationen mellan teori, metod och analys
 • kritiskt bedöma ett forskningsprojekts resultat och analys utifrån dess ansats 
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker, metoder, analyser, och teoretiska perspektiv
 • diskutera etiska och samhälleliga aspekter inom medieteknisk forskning

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskapsteori; teoretiska perspektiv, datainsamlingsmetoder, analys inom interaktiv medieteknik, samt forskningsetiska aspekter på dessa; olika synsätt på kunskapsproduktion och forskning, teknikutveckling och design.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande

Litteratur

Philosophy of Science: A Very Short Introduction Samir Okasha (2016 eller 2002) Oxford University Press.
Research Methods In Human-Computer Interaction Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi Feng, Harry Hochheiser (2010) John Whiley and Sons

Ytterligare artiklar/texter distribuerade under kursens gång.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift 4, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro förekommer.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Anders Hedman <ahedman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.