Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDN1240 Numeriska metoder, grundkurs II 6,0 hpAdministrera Om kursen

Grundläggande kurs i numeriska metoder.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DN1240 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.

Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, integraler, differentialekvationer.

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar.

Kursinnehåll och kursuppläggning kan variera något mellan de olika programmen: för närmare information se http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1240.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form som är lämplig för numerisk behandling
 • välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet
 • motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och begränsningar
 • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och implementera den i ett programspråk, lämpat för beräkningar t ex Matlab
 • presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt
 • göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten
 • använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek för effektiva beräkningar och visualisering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 15 hp i matematik och 6 hp datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: obligatoriska matematikkurser i årskurs 1 för det aktuella programmet samt en kurs i datalogi/programmeringsteknik, t.ex. 2D1339 Programkonstruktion.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Läsåret 08/09 användes M.T. Heath: Scientific Computing, an introductory survey, McGraw Hill och material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex/.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LABA; 1,5 hp).
Laborationsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (LABB; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN1240

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1, DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 (endast i kombination med DN2221), DN2264 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem del 1, DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem, DN2260 Finita elementmetoder.

Kontaktperson

Katarina Gustavsson (katg@kth.se)

Övrig information

Kursen får inte räknas med i examen om studenten också har läst någon av kurserna DN1212, DN1213, DN1214, DN1215, DN1241.