DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp

Fast Numerical Algorithms for Large-Scale Problems

The solution of realistic problems in science, engineering, and society requires computational methods which are well-adapted to the complexity of the computational tasks, despite the rapidly growing power of computer resources. The present course focuses on efficient numerical algorithms for large-scale problems.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Fast multipole methods (FMM)

Krylov-type iteration methods for unsymmetric and nonlinear problems

Advanced topics in multigrid methods, hierarchical matrices

Wavelet methods

Lärandemål *

After having completed the course the student will understand general construction principles of fast numerical algorithms for large-scale problems, their properties and areas of applications. The student should be able to select, develop, and apply such methods in practical problems.

After the course you will be able to

  • analyze the specific properties relevant to the numerical solution of large-scale problems such that you can select and modify appropriately corresponding numerical methods;
  • analyze and follow the relevant research literature;
  • perform such computations, estimate the necesary computer resources, and judge the quality of the results; and
  • develop and implement algorithms adapted to a given problem starting from general construction principles.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DN2221 (Applied Numerical Methods, part 1), and DN2222 (Applied numerical methods, part 2) or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Course literature will be announced at least 4 weeks before course start at course web page.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • HEM1 - Hemuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Homework (LAB1; 3,75 cr)
Written examination (TEN1; 3,75 cr)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elias Jarlebring

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2230

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Please discuss with the instructor.

Kontaktperson

Elias Jarlebring, e-post: eliasj@kth.se