Hoppa till huvudinnehållet

DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DN2258 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Datorarkitektur, effektiv programmering för vetenskapliga beräkningar, parallella algoritmer, message passing, OpenMP, visualisering, lagring av stora datamängder, GRID computing, verktyg för högprestandaberäkningar.

Introduktion av hårdvaran och mjukvaran på CSC och PDC på olika plattformer.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge en introduktion till färdigheter som är nödvändiga för att använda högpresterande datorer i egna projekt.

Efter genomförd kurs ska du ha lärt dig att

 • analysera ett givet problem för att hitta möjligheter till parallelliseringen
 • välja ut algoritmer och hårdvara för att lösa räkneintensiva problem
 • programmera datorer med delat och fördelat minne
 • effektivt använda lämpliga programmeringsspråk för vetenskapliga beräkningar
 • köra parallella program på olika hårdvaruarkitekturer och mjukvaruomgivningar 
 • uppskatta prestandan hos olika implementeringar
 • optimera prestandan av program.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DN1212 eller DN1240 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kommer att annonseras på kursens hemsida minst 4 veckor innan kursen startas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erwin Laure

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2258

Ges av

CSC/Numerisk analys

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Stefano Markidis, markidis@kth.se

Övrig information

Intensivkurs under två sommarveckor följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten.
Deltagarantalet är begränsat.
Notera att kursen börjar i augusti och att den inte avslutas förrän under hösten! Kursen schemaläggs ej centralt.