Hoppa till huvudinnehållet

DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp

Avancerad kurs som fördjupar förståelse för praktiska och teoretiska förhållanden vid lösning av ett komplext projekt inom högprestandaberäkningar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DN2265 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The participants can choose their own project (subject to approval by the course leader) or select from a list of computationally expensive projects from different areas of applications (financial mathematics, fluid dynamics, computational chemistry, image processing, ...).

Lärandemål

Målet med kursen är att fördjupa förståelse för praktiska och teoretiska förhållanden vid lösning av ett komplext projekt inom högprestandaberäkningar.

Denna förståelse betyder att du efter genomgått kurs kan:

  • identifiera egenskaper i ett givet problem som kan bli nyttigt för parallelliseringen
  • undersöka flera olika alternativ till parallelliseringen och välja ut lämpliga algoritmer
  • implementera ett projekt på en parallelldator
  • uppskatta prestandan och diskutera resultaten
  • presentera dina resultat i en rapport och på ett seminarium.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

2D1264/DN2264 Parallel Computations for Large-Scale Problems, part 1 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Det varierar beroende på vad projektet går ut på.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Project work (PRO1; 3 university credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2265

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Please discuss with the course leader.

Kontaktperson

Michael Hanke, tel: 790 6278, e-post: hanke@kth.se