Hoppa till huvudinnehållet

DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp

En introduktionskurs till numeriska metoder för elektromagnetiska vågproblem.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DN2274 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Maxwells ekvationer.

Tidsdomänmetoder: finita differenser och finita element.

Frekvensdomänmetoder: momentmetoden, finita element.

Högfrekvensmetoder: Geometrisk optik, diffraktion och multipol metoder. Tillämpningsområden.

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskap om

 • numeriska metoder för elektromagnetiska vågproblem,
 • kännedom om programvara,
 • metodernas industriella användbarhet och begränsningar,

för att studenterna ska kunna

 • självständigt tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska vågproblem,
 • delta i utvecklingen av nya metoder för elektromagnetiska vågproblem,
 • använda tillgänglig /kommersiell programvara med kännedom om dess grundläggande metoder och begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

En av kurserna DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1, DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del2 eller DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Heltäckande kurslitteratur saknas men material ur A Taflove: Computational electrodynamics, Artec House, A. Peterson, S. Ray, R. Mittra: Computational methods for electromagnetics, IEEE Press och föreläsningsanteckningar har utgjort grundmaterial för kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2274

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Läskurser mot exempelvis finita differenser i tidsdomän, momentmetoden eller högfrekvensmetoder kan erbjudas.

Kontaktperson

Jesper Oppelstrup, tel: 790 6228, e-post: jespero@kth.se

Övrig information

Kursen ges inte varje läsår. Schemaläggs ej centralt.