DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp

Technical German, Intermediate Level

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1324 Tyska B1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1324

Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i tyska

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj nivåer B1/B2, http://europass.cedefop.europa.eu/

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Hörförståelse

 • förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden/företeelser (nivå B2)

Läsförståelse

 • förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)

Muntlig produktion

 • samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, aktuella händelser (nivå B1)
 • muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär. (nivå B1/B2)
 • hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå B2)

Skriftlig produktion

 • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär (nivå B1/B2)
 • skriva en faktauppsats eller en uppsats av resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2).

Kursens huvudsakliga innehåll

Muntlig färdighet med hörförståelse:

 • Övningar i att uppfatta och föra samtal på tyska inkluderande praktiska uttals- och intonationsövningar
 • Träning i att göra muntliga sammanfattningar på tyska av texter av allmän och specialiserad karaktär
 • Sammanträdes- och intervjuövningar

Läsförståelse och skriftlig språkfärdighet:

 • Studier av texter av allmän och teknisk karaktär samt övningar i att göra resuméer och kommentarer i anslutning till texterna
 • Övning i att skriva kortare rapporter, brev, ansökningar o.dyl.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval eller genomgången och godkänd fortsättningskurs, DS1323. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

B-språk eller motsvarande

Litteratur

Kompendium

Examination

 • ANN1 - Munktlig framställning, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANN2 - Skriftlig produktion, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1; 1,5 hp och ANN2; 3 hp) samt ett språkfärdighetsprov (TEN1; 4,5 hp)

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Elke Schmölder Hanson, tel 790 9602, elke@csc.kth.se

Examinator

Elke Schmölder-Hanson <elke@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Påbyggnad

Teknisk tyska, högre nivå

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.