DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp

Technical French, Intermediate Level

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i franska.

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1334, 
Franska B1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1334

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj nivåer B1/B2, http://europass.cedefop.europa.eu/

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Hörförståelse

 • förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden/företeelser (nivå B1)

Läsförståelse

 • förstå och redogöra för autentiska texter som behandlar aktuella frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)

Muntlig produktion

 • samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, aktuella händelser (nivå B1)
 • muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär (nivåB1/B2)
 • hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå B1/B2)

Skriftlig produktion

 • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär (nivå B1/B2)
 • skriva en faktauppsats eller en uppsats av resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2).

Kursens huvudsakliga innehåll

Muntlig språkfärdighet:

 • Uttal, intonation, fluency
 • Övningar i att föra samtal på franska, samt att uppfatta och återge franskt tal
 • Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och specialiserad karaktär, referat, föredrag

Skriftlig språkfärdighet:

 • Skriftlig behandling av franska, huvudsakligen i fri produktion
 • Skriftliga referat, sammanfattningar av texter av allmän och teknisk karaktär, rapporter

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval eller genomgången och godkänd fortsättningsnivå, DS1338 eller DS1339. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

B-språk eller motsvarande

Litteratur

Kompendium

Examination

 • ANN1 - Muntligt prov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANN2 - Skriftligt prov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Under kursen ges också fyra mindre mitterminstest. Resultatet på de två testen konverteras till ett poängtal som läggs till studentens poängtal för tentamen av delprovet TEN1.

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANN1: 3 hp och ANN2; 3 hp) samt ett språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp)

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Christian Surbled, tel. 790 9656, surbled@kth.se

Examinator

Christian Surbled <surbled@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Påbyggnad

Teknisk franska, högre nivå

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.