Hoppa till huvudinnehållet

DS1394 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 hp

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1394 Kinesiska A2

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1394

Kursen ger en fördjupning i elementär talad rikskinesiska med vissa inslag av skriftlig kinesiska.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DS1394 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på fortsättningskurs I med fortsatt inlärning av de vanligaste och viktigaste satsmönstren för vardaglig talad rikskinesiska (mandarin) och uppbyggnad av ett centralt tecken- och ordförråd. Därtill kommer skriv- och översättningsövningar samt en introduktion till skriftlig och fackspråklig kinesiska. Kursen omfattar ca. 360 skrivtecken.

Lärandemål

EU språkportfölj, nivåer A1/A2 http://europass.cedefop.europa.eu

I slutet av kursen skall studenten kunna:

 • identifiera toner och stavelser i tydligt talad rikskinesiska, samt förstå vardagligt använda meningar och satsmönster
 • förstå enklare texter
 • använda språket i enklare samtal
 • hålla korta presentationer över ett förberett ämne
 • översätta vardagligt använda meningar och enkla texter från svenska till kinesiska
 • översätta vardagligt använda meningar och enkla texter från kinesiska till svenska.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval eller genomgången och godkänd fortsättningsnivå I, DS1392 eller DS1393. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

B-språk, steg 3 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

kinesiska@kth, tredje boken, Björn Kjellgren, KTH

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Muntliga/skriftliga delprov, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga/skriftliga delprov (ANN1; 4,5 hp), språkfärdighetsprov (TEN1; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Kjellgren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DS1394

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Kinesiska, mellannivå

Kontaktperson

Björn Kjellgren, bjorn@lib.kth.se

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.