Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DT1130 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Svängningar och komplexa fasvektorer. Tidsdiskreta signaler, kvantisering och sampling. Linjära system, digitala filter med och utan återkoppling. Impulssvar och stegsvar. Överföringsfunktion och amplitudsvar. Faltning. Z-transform. Periodiska signaler och fourier-serier. Diskret fouriertransform, FFT. Spektrum och spektrogram. Fönstring. Källa- filter-modeller. Formanter och grundton. Filtrering, faltning och transformer i två dimensioner. Diskret kosinustransform och bildkomprimering enligt JPEG-metoden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

    * analysera ljudsignaler med hjälp av spektrum/spektrogram och redogöra för samband mellan spektrum, analysfönsterlängd och upplösning i tid- och frekvensdomän

    * förklara och beräkna konsekvenserna av sampling och kvantisering av analoga signaler

    * beskriva signaler matematiskt i termer av komplexa svängningar/fasvektorer, samt utnyttja fourierserier för att dela upp periodiska signaler

    * analysera enkla linjära system med hjälp av Z-transformen, samt beräkna olika egenskaper hos dessa såsom filterekvation, överförinsgsfunktion, pol- och nollställeskonfigurationer, amplitudsvar och impulssvar, och relatera dessa till varandra

    * redogöra för och tillämpa faltning av signaler i en och två dimensioner

    * redogöra för funktion och användningsområde hos den diskreta fouriertransformen, och numeriskt beräkna denna, samt redogöra för FFT-algoritmens princip och dess beräkningsegenskaper

    * redogöra för grundläggande principer och algoritmer vid filtrering och spektralbaserad komprimering av bilder

    * behärska Matlab för allmänna beräkningar och visualisering, och speciellt filtrering och spektral behandling av ljud och bilder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 15 hp i matematik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och Engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För studerande på KTH: Kurserna SF1625 Envariabelanalalys och SF1624 Algebra och geometri eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I den här kursen tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DT2212 Talteknologi utökad kurs, DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi, DT1410 Audioteknik.

Kontaktperson

Jonas Beskow, tel: 790 8965, e-post: beskow@kth.se

Övergångsbestämmelser

Examination sker som tidigare, med undantag av programmeringsuppgift (delmoment i LAB1) som tidigare examinerades genom ett seminarium, vilket ersätts med personlig redovisning för lärare.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex