Hoppa till huvudinnehållet

EF2210 Plasmafysik, påbyggnadskurs 3,0 hp

Kursen ger utvidgade och fördjupade kunskaper i grundläggande plasmafysik som bas för vidare studier. Den täcker magnetohydrodynamisk jämvikt och stabilitet (variationsanalys), kinetisk plasmateori (Vlasovekvationen) och elektrostatiska strukturer (skiktmodeller).

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan EF2210 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Reflexion och transmission av magnetohydrodynamiska vågor. Kraftfria magnetfält.

Magnetohydrodynamisk jämvikt och stabilitet: Variationsanalys och Normalmodsanalys.

Kinetisk plasmateori: Fasrummet, Fördelningsfunktionen, Vlasovekvationen, Liouvilles sats, Momentekvationer, Boltzmannekvationen, Fokker-Planckekvationen och Stabilitetsteori.

Elektrostatiska strukturer: väggskikt, dubbelskikt och solitära vågor.

Lärandemål

Kursen är avsedd att ge fördjupade kunskaper om plasmats, dvs den joniserade materiens, elektriska och magnetiska egenskaper, samt förtrogenhet med metoder och lagar inom denna del av elektrofysiken. Den skall också ger utvidgade och fördjupade kunskaper i grundläggande plasmafysik som bas för vidare studier inom plasmafysik och angränsande ämnen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

EF2220

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

C-G Fälthammar, Plasmafysik, kompendium (valda delar); M A Raadu, Plasma Physics Part II, kompendium.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2210

Ges av

EES/Rymd- och plasmafysik

Huvudområde

Elektroteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

2A1145, 2A1151, 2A1160

Kontaktperson

Michael A. Raadu

Övrig information

Ersätter 2A1137