Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 hp

The course aims to give some practical experience of performing one or several typical tasks in the field of space physics, including data analysis and development or evaluation of measurement techniques and instrumentation. The work will take place over a longer time. One or more tutors will be available during much of the project time, but it is essential that you are willing to work independently.

Note that you have to identify a project by contacting a potential tutor before you choose the course!

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EF2225 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektarbetet kan inkludera

  • behandling av satellitdata eller data från markbaserade mätningar.
  • vetenskaplig analys av satellitdata eller data från markbaserade mätningar
  • design av en komponent i ett satellitinstrument
  • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
  • programmering av databehandling och presentationsverktyg

Lärandemål

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom rymdfysik, som t ex dataanalys och utveckling eller utvärdering av mättekniker och instrumentering. Du ska kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studenter: 60 hp och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

For single course students: 60 hp and documented proficiency in english B or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen fastställd litteratur. Relevant material distribueras av handledaren.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tidplan och slutrapport, och minst en skriftlig statusrapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.