Inför kursvalEF2227 Projekt i rymdteknik 12,0 hpAdministrera Om kursen

The course aims to give some practical experience of performing one or several typical tasks in the field of space technology, including data analysis and development or evaluation of measurement techniques and instrumentation, designing part of a space vehicle or investigating the effects of space environment on various systems in space. The work will take place over a longer time. One or more tutors will be available during much of the project time, but it is essential that you are willing to work independently.

Note that you have to identify a project by contacting a potential tutor before you choose the course!

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projektarbetet kan inkludera

  • design av en komponent i ett mätsystem eller system i en farkost
  • undersökning av rymdmiljöns effekter på rymdteknik
  • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
  • programmering av databehandling och presentationsverktyg

Lärandemål *

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom rymdteknik, som t ex utvärdering av mättekniker och instrumentering, design av en del av en rymdfarkost, eller en undersökning av rymdmiljöns påverkan på olika tekniska system. Du ska kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kursupplägg

Arbetet äger typiskt rum under 6-8 veckor. En eller flera handledare är tillgänglig under största delen av arbetet, men det är viktigt att du är villig att arbeta självständigt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studenter: 60 hp och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

For single course students: 60 hp and documented proficiency in english B or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen fastställd litteratur. Relevant material distribueras av handledaren.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tomas Karlsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EF2227

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.