Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EF2264 Drift av rymdsystem 6,0 hp

Kursen handlar om drift av rymdsystem, och omfattar fysikaliska principer och etablerade metoder för kommunikation med rymdfarkoster, uppbyggnad och testning av radiosystem, satellitmarkstationens funktion, driftsfaser av rymdsystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61269

Rubriker med innehåll från kursplan EF2264 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunder i signal- och kommunikationsteori
 • Modulation/demodulation
 • Uppbyggnad av radiofrekvenskommunikationssystem och deras prestanda
 • Praktisk beräkning av satellitbanor
 • Länkbudget och länkdesign
 • Funktion och uppbyggnad av satellitmarkstationer
 • Driftsfaser av rymdsystem

Praktiska moment i kursen innefattar laborationer där studenter använder satellitmarkstationer för att

- ta emot data från existerande satelliter i omloppsbanor

- bestämma banparametrar från observationer av satelliter

- ta emot bilddata från satelliter.

Utöver detta ingår laborationer som innefattar praktisk testning av RF-system. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • redogöra för fysikaliska principer och etablerade metoder för kommunikation med rymdfarkoster
 • redogöra för modulation och kodning av radiolänkar
 • använda en länkbudget för konstruktion av rymdsystem
 • redogöra för en markstations uppbyggnad
 • analysera förutsättningar för drift av rymdsystem utifrån markstationens position och satellitbanorna
 • redogöra för satellitens driftsfaser från uppskjutning till skrotning
 • genomföra grundläggande tester av satellitkommunikationssystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasiekursen Engelska B/Engelska 6.

Kunskaper i signaler och system, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EQ1110/SD2125.

Kunskaper i klassisk fysik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SK1108/SK1112.

Kunskaper i elektrisk mätteknik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs EK1191/MF1017.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mykola Ivchenko (nickolay@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex