Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Det övergripande syftet är att ge en grundläggande konceptuell förståelse för elkraftsystemet som en del av ett hållbart energisystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EG110V (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar enligt följande: 

 • Introduktion med kursinformation och presentation av elkraftsystemet som en del av ett hållbart energisystem. 
 • Grundläggande modellering och analys av elkraftsystemen: från fysik av elektricitet, grundläggande kretsanalys till modellering av växelströmssystem till effektflödesbedömning. 
 • Studier av kraftsystemets prestanda inklusive aspekt av; ny utveckling med t.ex. integration om förnybar energi, drift och stabilitet och marknad. 
 • Avslutning med kurssammanfattning.

Det finns två laborativa moment i kursen: 

 1. Experimentlabb vilken ger en introduktion till elektriska kretsar.
 2. Datorlabb som behandlar simulering av elkraftsystemet och hantering av stabilitet. Simulatorverktyget PowerWorld kommer att användas. 

Innan experimentlab utförs måste säkerhetsinstruktionerna läsas, förstås och godkänd kurs för arbete i lab genomföras. För varje lab. ska en laboratorierapport lämnas in och godkännas.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 • konceptuellt beskriva de tekniska grundläggande egenskaperna och prestandan hos elkraftsystemet med huvudfunktion för att leverera el mellan produktion, konsumtion och lagring
 • genomföra grundläggande modellering och analys av elektriska kretsar
 • beskriva grunderna för synkrona generatorer
 • beskriva grunderna i trefasöverföringssystemet 
 • utföra beräkningar per enhet i elkraftsystemet
 • beskriva den grundläggande påverkan av olika belastningar på elkraftsystemet 
 • formulera och lösa strömflödesanalysproblem 
 • beskriva det grundläggande beteendet hos elsystemet baserat på simuleringsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 Grundläggande kunskap i matematik och statistik. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorlaboration, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG110V

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd