EG2070 FACTS and HVDC in Electric Power Systems 7,5 hp

FACTS and HVDC in Electric Power Systems

FACTS (Flexible AC Transmission System) och HVDC (High Voltage Direct Current) är styrbara komponenter vars funktioner är att öka säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i elektriska kraftöverföringssystem. Användning av dessa komponenter i kraftsystem medför en förbättring av ·  transient stabilitet·  spänningsstabilitet  ·  effektpendlingsdämpning ·  optimalt effektflöde Kursen börjar med en repetition av statiska och dynamiska problem i elkraftsystem. Det ska visas att FACTS och HVDC kan vara en teknisk lösning till dessa problem. I kursen diskuteras hur dessa komponenter är uppbyggda samt vilka funktioner de har. Sedan presenteras grundläggande matematiska modeller och styrregler för dessa komponenter för att analysera deras inverkan på elkraftsystemens stabilitet.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

FACTS (Flexible AC Transmission System) and HVDC (High Voltage Direct Current) are controllable devices whose functions are to enhance the security, capacity and flexibility of power transmission systems. Application of these components in power systems implies an improvement of

 • transient stability
 • voltage stability
 • damping of power oscillations
 • optimal power flow

The course starts with a review of static and dynamic issues in power systems. As a technical solution to theses issues, FACTS and HVDC will be presented. It will be shown that FACTS and HVDC may be a technical solution to these issues. It will be discussed in the course how these components are designed and also what functions they have. Then, basic mathematical models and control strategies will be presented for these components to analyze the impact of theses components on power system stability.

Lärandemål *

To be able in a written report and orally to

 • describe how FACTS and HVDC are designed,
 • explain their functions and abilities,
 • derive basic mathematical models for these components, and apply these models to load flow, modal analysis and transient stability analysis,
 • present and apply different control strategies to these devices,
 • present, describe and explain results of simulations about the impact of these devices on power system stability, and power oscillation damping
 • critically analyze other related projects    

Kursupplägg

The course is given in English, and preliminary includes 14 lectures (28 h), 18 project work hours (36 h), 2 labs (8 h) and examination. During the supervising hours, the teaching assistants will be available to assist the students with the questions and preparatory work of the laboratories.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem, EJ2300 Effektelektronik, samt engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"The Impact of FACTS and HVDC Systems on Transient Stability and Power Oscillation Damping"

M. Ghandhari, et. al

.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROJ - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The examination consists of a project work (home exam) and is divided into three parts: written report, oral presentation and acting as an opponent to assess one of the other project works. Furthermore, there is some compulsory progress activities, where the student will show his/her progress in the project work.

Övriga krav för slutbetyg *

Project (home exam), 6 (hp).
Two laboratory exercises (incl. compulsory preparatory work), 1.5 (hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2070

Ges av

EES/Elektriska energisystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mehrdad Ghandhari

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.