Hoppa till huvudinnehållet

EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem 7,5 hp

Denna kurs inleds med en sammanställning av statiska och dynamiska utmaningar i elkraftsystem. Därefter presenteras FACTS och HVDC och det visas hur dessa komponenter kan vara en teknisk lösning för de beskrivna utmaningarna. I kursen diskuteras hur FACTS och HVDC är utformade samt vilken funktion de har. Grundläggande matematiska modeller och reglerstrategier presenteras  och används för att analysera vilken inverkan dessa komponenter har på stabiliteten i elsystemet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EG2120 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

FACTS (Flexible AC Transmission System) och HVDC (High Voltage Direct Current) är komponenter baserade på kraftelektronik och vars syfte är att förbättra kapaciteten, driftsäkerheten och flexibiliteten i högspänningsnät. Tillämpningar av dessa komponeneter i elkraftsystem kan ge förbättrad transient stabilitet och spänningstabilitet, ökad dämpning av effektpendlingar och effektivare överföring under normal drift eller efter fel. Denna kurs inleds med en sammanfattning av problem som elkraftsystem kan stå inför. Därefter diskuteras hur dessa komponenter är utformade och deras huvudsakliga egenskaper. De följande föreläsningarna fokuserar på hur FACTS och HVDC kan användas som tekniska lösningar på de problem som beskrivits tidigare. Kursen presenterar hur grundläggande matematiska modeller och reglerstrategier används för att analysera hur dessa komponenter påverkar stabiliteten i elsystemet. Största delen av analysen handlar om dämpning av effektpendlingar, vilket är det huvudsakliga ämnet i kursen. En grundkurs hur man använder de viktigaste funktionerna i den nödvändiga programvaran ingår i föreläsningarna.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  1. skapa grundläggande matematiska modeller för styrbara komponenter (FACTS och HVDC) och utifrån dessa kunna utföra belastningsfördelningar och stabilitetsanalys av elkraftsystem samt tillämpa olika reglerstrategier för dessa styrbara komponenter
  2. presentera, kritiskt analysera och förklara simuleringsresultat om styrbara komponenters inverkan på elkraftsystemet stabilitet och dämpning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser motsvarande 

  • EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem
  • EJ2301 Effektelektronik.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mehrdad Ghandhari Alavijh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2120

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Danilo Obradovic (daniloo@kth.se)

Övrig information

Kursansvarig gör bedömning av alla sökande till kursen. Kontakta kursansvarig innan antagning till kursen görs.