Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EG2121 FACTS och HVDC i elkraftsystem 7,5 hp

Denna kurs inleds med en sammanställning av statiska och dynamiska utmaningar i elkraftsystem. Därefter presenteras FACTS och HVDC och det visas hur dessa komponenter kan vara en teknisk lösning för de beskrivna utmaningarna. I kursen diskuteras hur FACTS och HVDC är utformade samt vilken funktion de har. Grundläggande matematiska modeller och reglerstrategier presenteras och används för att analysera vilken inverkan dessa komponenter har på stabiliteten i elsystemet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60299

Rubriker med innehåll från kursplan EG2121 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

FACTS (Flexible AC Transmission System) och HVDC (High Voltage Direct Current) är komponenter baserade på kraftelektronik och vars syfte är att förbättra kapaciteten, driftsäkerheten och flexibiliteten i elkraftsystem. Tillämpningar av dessa komponenter i elkraftsystem kan ge förbättrad transient stabilitet och spänningsstabilitet, ökad dämpning av effektpendlingar och effektivare överföring under normal drift eller efter fel. Kursen presenterar grundläggande matematiska modeller och reglerstrategier för att kunna analysera hur dessa komponenter påverkar stabiliteten i elkraftsystemet. Största delen av analysen handlar om dämpning av effektpendlingar, vilket är det huvudsakliga ämnet i kursen. En del av kursen visar hur man använder de viktigaste funktionerna i den nödvändiga programvaran.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1. skapa grundläggande matematiska modeller för styrbara komponenter (FACTS och HVDC) och tillämpa olika kontrollstrategier för dessa styrbara komponenter

2. reglera spänningar och effektflöden i elkraftsystem utifrån dessa matematiska modeller och kontrollstrategier

3. både muntligt och skriftligt presentera och förklara resultaten av ett projekt i vilket styrbara komponenters inverkan på elkraftsystemets stabilitet och dämpning ska analyseras.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i stabilitet och dynamik i elkraftsystem, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs EG2110.

Kunskaper i effektelektronik, 6,0 hp, motsvarande slutförd kurs EJ2301.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursansvarig gör bedömning av alla sökande till kursen. Kontakta kursansvarig innan antagning till kursen görs.