Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig metoder och modeller för att drift, planering och analys av elproduktion. Innehållet i kursen omfattar bakgrundsinformation om hur elmarknader kan utformas, beräkningstekniker (t.ex. tillämpad optimeringslära och tillförlitlighetsanalys) samt exempel från verkligheten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EG2200 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar fem huvudområden: grundläggande beskrivning av elmarknadens uppbyggnad, prisbildning på elmarknader, frekvensreglering, korttidsplanering av elproduktion, samt simulering av elmarknader. Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Studenterna får sedan tillämpa teorin på ett antal uppgifter. I kursen ingår dels mindre uppgifter, som är obligatoriska och redovisas muntligt, samt större uppgifter, som är frivilliga och redovisas skriftligt.

Lärandemål

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig metoder och modeller för att drift, planering och analys av elproduktion. Innehållet i kursen omfattar bakgrundsinformation om hur elmarknader kan utformas, beräkningstekniker (t.ex. tillämpad optimeringslära och tillförlitlighetsanalys) samt exempel från verkligheten.

 För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• beskriva principerna för hur en elmarknad kan vara organiserad,

• utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för risbildningen på en elmarknad och vilken påverkan dessa faktorer har för t.ex. producenter och konsumenter,

• förklara hur balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls i ett elsystem, beräkna hur frekvensen påverkas av olika händelser i elsystemet, samt utforma frekvensregleringen så att elsystemet har tillräckligt stora marginaler,

• formulera korttidsplaneringsproblem för vatten- och värmekraftsystem,

• tillämpa stokastisk produktionskostnadssimulering för att beräkna förväntad driftkostnad och risk för effektbrist på en elmarknad, samt använda simuleringsresultaten för att bedöma konsekvenserna av olika åtgärder på en elmarknad,

• ge en kort muntlig presentation av lösningen till ett problem inom drift och planering av elproduktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

• SF1625 Envariabelanalys (eller motsvarande)

• MJ1520 Statistik och riskhantering eller SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I (eller motsvarande)

• Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Optimeringslära (t.ex. SF1811/SF1861 Optimeringslära)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt AB, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROC - Projekt CD, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROE - Projekt E, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkänt betyg på kursmomenten TEN1 och PROE.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Amelin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2200

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EG2210 Elmarknadsanalys, EG2220 Elproduktion, miljö och marknader, EG2420 Teori och projekt i Monte Carlo-simulering

Övergångsbestämmelser

Studenterna examineras på samma sätt som tidigare. Studenter som registrerats på den tidigare versionen av kursen får det högsta betyget för projektuppgifterna inrapporterat under det gamla kursmomentet PRO1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.