Hoppa till huvudinnehållet

EG2230 Elpriser och utsläpp 6,0 hp

Kursen ger en introduktion till hur elmarknader fungerar och hur elpriser sätts. I kursen ingår också modeller och metoder för att simulera elmarknader, framför allt med avseende på koldioxidutsläpp.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EG2230 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar fyra huvudområden: frekvensreglering, introduktion till elmarknader, beräkningar av priser och koldioxidutsläpp samt Monte Carlo-simulering av elmarknader.  Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Studenterna får sedan tillämpa teorin på förenklade (men realistiska) exempel.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- förklara hur balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls i ett elsystem, beräkna hur frekvensen påverkas av olika händelser i elsystemet, samt utforma frekvensregleringen så att elsystemet har tillräckligt stora marginaler  

- beskriva principerna för hur elmarknader kan utformas inklusive regelverk för att begränsa koldioxidutsläpp från elproduktion samt för att främja koldioxidfri elproduktion 

- utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för prisbildning och koldioxidutsläpp samt vilken påverkan dessa faktorer har för t.ex. producenter och konsumenter

- tillämpa Monte Carlo-simulering för att simulera en elmarknad, samt använda simuleringsresultaten för att analysera konsekvenserna av olika åtgärder    

- ge en kort muntlig presentation av lösningen till ett problem inom elpriser och utsläpp

i syfte att lära sig teori och beräkningsmetoder för att analysera elpriser och utsläpp från elproduktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projektuppgift, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 och PRO2 är valfria moduler.

För slutbetyg E krävs godkänt betyg på examinationsmodulerna SEM1 och TEN1. Studenter som är godkända på SEM1 och TEN1 och även blir godkänd på någon av de två frivilliga projektuppgifterna får som slutbetyg det högsta betyget från PRO1 och PRO2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2230

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Amelin (amelin@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex