Hoppa till huvudinnehållet

EG2240 Systemplanering 6,0 hp

Kursen behandlar planeringsmodeller för elproducenter och andra aktörer på elmarknaden. Deltagarna får Iära sig att formulera planeringsproblem och att med hjälp av lämplig programvara lösa problemen och analysera resultaten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EG2240 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande modeller för olika typer av kraftverk samt hur dessa modeller kan tillämpas i olika typer av optimeringsproblem (t.ex. linjärprogrammering, stokastisk programmering och dynamisk programmering). Teori och exempel presenteras under föreläsningarna. Studenterna får sedan tillämpa teorin på förenklade (men realistiska) exempel.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera, lösa och analysera resultaten för kort- och långtidsplaneringsproblem för elproducenter och andra aktörer i  elsystem med stor andel kontinuerligt varierande elproduktion (t.ex. vindkraft)
  • ge en kort muntlig presentation (både enskilt och i grupp) av lösningen till ett planeringsproblem i ett elsystem

i syfte att lära sig att formulera, lösa och analysera planeringsproblem för elsystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i numeriska metoder, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1519/SF1545/SF1546/SF1547.

Kunskaper i sannolikhetsteori, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1917/SF1918/SF1920.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projektuppgifter, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För slutbetyg krävs godkänt betyg på examinationsmodulerna SEM1 och PRO1. Modulen PRO2 är frivilliga projektuppgifter. Slutbetyget i kursen är det högsta betyget av PRO1 och PRO2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EG2240

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Amelin (amelin@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex