EG2312 Forskningprojekt i elektriska energisystem, del 2 7,5 hp

Power System Research Project, part 2

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Detta är en kurs för studenter som är intresserade av en akademisk karriär. Deltagarna ges möjligheten att i nära samarbete med en handledare specialisera sig inom ett områda av intresse för pågående forskning inom elektriska energisystem. De huvudsakliga uppgifterna i denna kurs är att fördjupa sin kunskap om relevanta modeller och beräkningstekniker inom det berörda ämnet samt att formulera ett forskningsprojekt inom detta ämne.

Antalet deltagare per kursomgång är begränsat.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Elektroteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att genomföra forskning inom ett område av elektriska energisystem.

För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• utveckla och tillämpa relevanta modeller och beräkningsmetoder på ett måttligt avancerat problem inom ett visst ämnesområde,

• formulera en projektbeskrivning till ett forskningsprojekt inom ett visst ämnesområde.

Kursens huvudsakliga innehåll

I varje kursomgång erbjuds studenterna ett begränsat antal ämnet. Varje student arbetar självständigt med hans eller hennes ämne under handledning av en erfaren forskare.

Kursupplägg

Individuellt projektarbete.

Behörighet

EG2311 Forskningsprojekt i elektriska energisystem, del 1

Litteratur

Studenterna söker själva efter litteratur med stöd av sina handledare.

Examination

  • PRO1 - Projektarbete 1, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete.

Ges av

EES/Elkraftteknik

Examinator

Mikael Amelin <amelin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.