EH2010 Projektstyrning 7,5 hp

Management of Technology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Idag sker utveckling, leverans och upphandling av komplexa tekniska system normalt i projektform. Projekt genomförs i tillfälligt sammansatta organisationer med personal från olika delar av en organisation som samarbetar för att uppnå ett väldefinierat mål. För att ett projekt skall fungera krävs effektiva rutiner och metoder för planering, styrning och uppföljning samt dokumentation under ett projekts olika faser. Detta för att uppnå ställda tekniska krav på projektet inom givna tids- och kostnadsramar. Ett komplext tekniskt system är en anläggning eller en produkt där program- och maskinvara tillsammans utgör det färdiga systemet.

Kursen har som syfte att ge en mångsidig insikt i hanteringen av industriella projekt. I kursen kombineras verklighetsanknutna inlämningsuppgifter och gästföreläsningar med teoretiska studier. I de teoretiska avsnitten behandlas färdigheter i projektstyrning såsom planering, dokumentering och uppföljning av projekt. Dessutom behandlas viktiga områden som kvalitet, riskhantering samt ekonomistyrning. Föreläsningsserien har tonvikt på projektledarrollen och ledarskapets betydelse i projekt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren förstå vad en projektledare gör och hur man arbetar i ett industriellt projekt genom att kunna:

 • beskriva och tillämpa de olika faserna i ett projekt, dvs. planera, följa upp och avsluta ett projekt
 • använda metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt med hänsyn till tid, kostnad och resurser.
 • ge exempel på hur aktiviteter som planering, projektmöten, dokumentation och muntlig presentation skall genomföras
 • med utgångspunkt från en projektmodell skapa nödvändig projektdokumentation
 • planera och genomföra en riskanalys
 • analysera ett industriellt projekt
 • redovisa resultat genom muntlig och skriftlig kommunikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar mer på att ge förståelse för problemställningarna förknippade med projektstyrning än på att ge praktisk färdighet i någon projektmetod. Exempel på olika projektmodeller ges dock av inbjudna gästföreläsare.

I kursen behandlas följande moment: projektet som arbetsform, utvecklings-, leverans- och upphandlingsprojekt, samspelet mellan kund och leverantör, genomgång och exempel på projektmodeller, ett projekts olika faser, anbudsförfarande, ledarskap, gruppdynamik, riskanalys, projektdokument (t.ex. offertförfrågan, anbud, kontrakt, projekthandbok, projektplan/startrapport, progressrapport), projektavslut och utvärdering samt kvalitetsstandarder.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt svenska B/Svenska 3 och engelska A/Engelska 5 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För fristående kursstuderande: 120hp samt svenska B och engelska A eller motsvarande 

Studenter från alla civilingenjörsprogram är välkomna!

Litteratur

Eriksson, M., Lilliesköld, J., Handbok för mindre projekt. Liber, 2005 (ISBN 9147052708)

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROB - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROC - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PROD - Projektuppgift, 2,2, betygsskala: P, F
 • SEMA - Seminarium, 0,8, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

80 % Närvaro på föreläsningar (SEM1; 0,8 p).
Fem inlämningsuppgifter (PRO1: 0,0p + PRO2: 1,5p + PRO3: 1,5 p + PRO4: 1,5 p + PRO: 5 2,2p).

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Kontaktperson

Claes Sandels, claes.sandels@ics.kth.se

Examinator

Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>

Övrig information

Ersätts av EH2720 Management of Projects

Om du har frågor om kursen, hör av dig till: pstyr@ics.kth.se

Påbyggnad

EH2790 Requirements Engineering

EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.