EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp

Industrial Control and Information Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Tidigare stöddes verksamheten i större företag av ett antal från varandra avskilda IT system som alla utförde specifika uppgifter åt respektive verksamhetsdel, från processtyrning i realtid till administrativa funktioner som lönehantering och fakturering. För att på ett bättre sätt uppfylla kraven från verksamheten har alla dessa system utökats och integrerats till et system i sin egen rätt, det verksamhetsövergripande IT-systemet. Givet denna historia består idag sådana verksamhetsövergripande IT-system av en mängd heterogena komponenter ihopkopplade av en likaledes brokig uppsättning av integrationsmekanismer. För att möjliggöra en rationell utveckling och design, där verksamhetens krav omsätts i tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga IT-lösningar, krävs verksamhetsövergripande systemarkitekturmodeller som ger en god helhetsförståelse.

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas förståelse för och förmåga att utveckla och använda högnivåmodeller för att beskriva och hantera kostnadseffektiva industriella IT-system. Detta omfattar informations- och styrsystem för verksamheter såsom elkraft-, process-, telekommunikations- och tillverkningsindustri.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

 • Beskriva och förklara de komponenter som bygger upp ett IT-system.
 • Beskriva och förklara de olika typer av IT-system som organisationer använder för att stödja sin verksamhet
 • Välja bland och tillämpa befintliga modelleringsspråk för IT-system.
 • Skapa egna modelleringsspråk för IT-system.
 • Beskriva och förklara hur IT-system används på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i verksamheten

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av, och examineras utifrån, fem uppgifter med följande preliminära huvudinnehåll, exakta uppgiftslydelser presenteras vid kursstart:

 • Generell modellering – Studenten skall utifrån ett sedan tidigare välkänt område skapa ett modelleringsspråk som kan beskriva området.
 • Anpassa modelleringsspråk – Studenten skall utifrån entiteterna i ett befintligt modelleringsspråk identifiera och beskriva relationer mellan dessa entiteter.
 • Vyer – Studenten skall givet ett arkitekturramverk och ett modelleringsspråk identifiera vilka entiteter ur modelleringsspråket som är relevanta i olika delar av ramverket.
 • Detaljera modelleringsspråk – Studenten skall, givet ett antal entiteter i ett befintligt modelleringsspråk, beskriva instanser i verkligheten av dessa entiteter.
 • Företagsmodellering – Studenten skall modellera en verksamhets totala IT stöd.

För att introducera studenten till uppgifterna och ämnet i allmänhet ges föreläsningar kopplade till uppgifterna. Uppgifterna redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

EH2010 / EH2710 eller motsvarande projektstyrningskurs

Kunskap från följande områden är fördelaktigt: objektorienterad programmering, datorkommunikation och datornät, datorteknik, programvaruutveckling. Vidare är viss branschkunskap nyttig, t.ex. elkraft-, telekom-, läkemedels- och tillverkningsindustri.

Litteratur

Annonseras slutgiltigt vid kursstart. Exempelvis Lankhorst et al., Enterprise Architecture at Work: Modeling, Communication, and Analysis, Springer, 2005.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,8, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Föreläsningsserie, 0,7, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1 + INL2 + INL3 + INL4 + INL5)
Godkänd närvaro på seminarieserie (SEM1)

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Kontaktperson

Markus Buschle, EH2020@ics.kth.se

Examinator

Mathias Ekstedt <mekstedt@kth.se>

Övrig information

Ersättas av EH2770.

Påbyggnad

EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik, 7,5 hp,
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier, 7,5 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.