EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp

Industrial Information Systems, Systems Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Industriella informationssystem är en kurs med syftet att ge kunskap och förståelse för hantering av komplexa IT-system, dvs. planering, upphandling, utveckling och integration av system i en organisatorisk kontext. Kursen anknyter även till de underliggande industriella processerna, processer, som exempelvis telekommunikationssystem, elkraftsystem eller processindustri. Teknologen förbereds både för teknikintensiva yrken som exempelvis systemutveckling samt yrken inriktade mot projektledning hos både leverantörer och beställare av informations- och styrsystem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Industriella informationssystem är en kurs med syftet att ge kunskap och förståelse för hantering av komplexa IT-system, dvs. planering, upphandling, utveckling och integration av system i en organisatorisk kontext. Kursen anknyter även till de underliggande industriella processerna, processer, som exempelvis telekommunikationssystem, elkraftsystem eller processindustri. Teknologen förbereds både för teknikintensiva yrken som exempelvis systemutveckling samt yrken inriktade mot projektledning hos både leverantörer och beställare av informations- och styrsystem.

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna:

 • Karakterisera olika frågeställningar kring hanteringen av IT-system, t.ex. kring aspekter som informationssäkerhet, modifierbarhet, interoperabilitet, datakvalitet, användarvänlighet, tillgänglighet, IT-styrning och affärsnytta.
 • Jämföra, välja samt motivera användandet av lämpliga metoder för utvärdering av olika aspekter kring hanteringen av IT-system.
 • Planera IT-systemsutvärderingsprojekt under realistiska förhållanden med hänsyn till olika intressenters krav.
 • Presentera en IT-systemsutvärderingsplan, både muntligt och skriftligt, med hänsyn till inblandade intressenter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller följande:

 • Teori kring olika aspekter av IT-hantering – Studenterna kommer, baserat på tidigare forskning, karakterisera olika frågeställningar kring hantering av IT-system som t.ex. informationssäkerhet, modifierbarhet, interoperabilitet, datakvalitet, användarvänlighet, tillgänglighet, IT-styrning och affärsnytta. Kursen består av ett större projekt i form av en fallstudie som ska planeras. Varje fallstudie fokuserar på en specifik problemställning mot ett företag.
 • Bayesianska nätverk – Studenterna ska skapa ett Bayesianskt nätverk för analys av ett givet problem kring hantering av IT-system. T.ex. bryta ner aspekten informationssäkerhet till mätbara och väldefinierade delar med påverkan på den samma.
 • Företagsövergripande arkitekturmodellering (Enterprise Architecture) – Studenterna ska, givet tidigare erfarenheter och kunskap i ämnet Enterprise Architecture, skapa ett modelleringsspråk specifikt designat för den frågeställning som ska analyseras hos företaget.
 • Fallstudiemetodik – Studenterna ska, baserat på fallstudiemetodik, planera ett projekt för IT-systemsutvärdering med fokus på ett givet problem i en beslutssituation hos ett riktigt företag.

Den huvudsakliga leverabeln i kursen är ett analysramverk för ett givet beslutsfattarproblem inom IT-hantering.  Ramverket består av ett Bayesianskt nätverk kopplat till ett EA-modelleringsspråk (en s.k. metamodell). Dessa är viktiga delar av den utredningsplan som är det huvudsakliga examinationsmomentet i kursen. Leverabeln i denna kurs (EH2040) används sedan när projektet ska genomföras i kurs Industriella informationssystem, Fallstudier (EH2050).

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Behörig att studera på master-nivå. Studenter från alla civilingenjörsprogram är välkomna!

Rekommenderade förkunskaper

EH2010 Projektstyrning eller EH2720 Project management och EH2020 Industriella informations- och styrsystem

Litteratur

Johnson, P. och Ekstedt, M.: Enterprise Architecture – Models and Analyses for Information Systems Decision Making, Studentlitteratur, 2007, ISBN 978-91-44-02752-4.

Yin, Robert K., Case Study Research, Design and Methods, Edition 3 (4), Sage Publications, 2003, ISBN 0-7619-2553-8.

För de som inte har läst en kurs i Projektstyrning så kan the Handbook for small projects av Eriksson, M. och Lilliesköld, J. komma till användning.

För de som inte har läst en kurs i Enterprise Architecture så kan följande komma till användning, Lankhorst et al., Enterprise Architecture at Work: Modeling, Communication, and Analysis, Springer, 2005.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Delges vid kursstart

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Påbyggnad

EH2050 Industriella Informationssystem, fallstudier

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.