Hoppa till huvudinnehållet

EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet till att studera elkraftteknikens betydelse i samhället ur ett antal olika perspektiv, samt att skapa en möjlighet att reflektera över den egna utvecklingen och utbildningen.

Kursen är baserad på 8 delmoment och löper över 2 år, i varje delmoment presenteras ett ämne, och studenterna skriver en kort rapport över ämnet, samt diskuterar dessa rapporter i grupp tillsammans med en lärare.  

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EH2220 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall studenten kunna

 • diskutera centrala frågor knutet till ingenjörers betydelse i samhället
 • diskutera och analysera elkraftteknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • diskutera och analysera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
 • diskutera och analysera människans ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • diskutera etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö
 • diskutera, på en hög nivå, om de ovan nämnda ämnen
 • framlägga argument baserade på vetenskapliga resultat
 • möta tidsgränser
 • skriva korta, tydliga, analyser inkluderandes egna analyser.

Kursupplägg

Sex seminarier baserade på diskussion samt hemuppgifter med självreflektion samt en sista avslutande uppgift.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Amelin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EH2220

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen

Kontaktperson

Mikael Amelin (amelin@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.