EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp

The Sustainable Electric Power Engineer

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet till att studera elkraftteknikens betydelse i samhället ur ett antal olika perspektiv, samt att skapa en möjlighet att reflektera över den egna utvecklingen och utbildningen.

Kursen är baserad på 8 delmoment och löper över 2 år, i varje delmoment presenteras ett ämne, och studenterna skriver en kort rapport över ämnet, samt diskuterar dessa rapporter i grupp tillsammans med en lärare.  

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förstå och diskutera centrala frågor av ingenjörers betydelse i samhället.
 • Förstå elkraftteknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 • Vara medveten om och visa hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Vara medveten om människors ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • Vara medveten om etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö.
 • Diskutera och leda diskussionen på hög nivå om dem ovan nämnda ämnen, presentera argument baserade på vetenskapliga resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

För att fördjupa sambandet till relevant industri, innehåller kursen en studieresa.

Kursupplägg

Åtta seminarier baserade på diskussion samt hemuppgifter med självreflektion.

Behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Litteratur

Tillhandahålls vid kursstart.

Utrustningskrav

Inga

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Lars Nordström (larsno@kth.se), Patrik Hilber (hilber@kth.se), Kateryna Morozovska (kmor@kth.se)

Examinator

Patrik Hilber <hilber@kth.se>

Påbyggnad

Ingen

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.